Biuletyn Informacji Publicznej
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

Rejestry, ewidencja, archiwa

W ZSO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej prowadzone są natępujące ewidencje, rejestry i archiwa:
 • księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 • księga uczniów,
 • imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • imienna ewidencja wydanych duplikatów świadectw ukończenia szkoły,
 • imienna ewidencja wydanych legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mlegitymacji szkolnych oraz duplikatów legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych,
 • imienna ewidencja wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną,
 • imienna ewidencja zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną,
 • rejestr uchwał rady pedagogicznej,
 • księgę protokołów zebrań rady pedagogicznej,
 • rejestry zezwoleń (decyzji) dyrektora,
 • rejestry wydanych kart rowerowych,
 • szkolna składnica akt,
 • rejestr kontroli zewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • książka obiektu budowlanego,
 • księga zbiorów bibliotecznych oraz rejestr ubytków,
 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 • rejestr umów cywilnoprawnych.

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Krzysztof Kaczor

Data publikacji: 2016-10-06 12:17:41

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-11-18 23:29:58 Zmiana publikacji Krzysztof Kaczor
2 2016-10-06 12:18:00 Zmiana publikacji zerom
3 2016-10-06 12:17:41 Dodanie publikacji