Biuletyn Informacji Publicznej
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ZSO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zerom.bip.cuw.bielsko-biala.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściewej hierarchii nagłówków, bądż mieć inne uchybienia w zakresie standardow W3C.
  2. Niekóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jędrzej Kwiatkowski, adres poczty elektronicznej: zeromski3lo@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ZSO im. Żeromskiego, ul. Bohaterów Warszawy 20, 43-300 Bielsko-Biała

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Bohaterów Warszawy 20 i Grota-Roweckiego 5:

  • wejście główne od ul. Bohaterów Warszawy  - niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
  • wejście główne od ul. Grota-Roweckiego  - niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek posiada 4 kondygnacje, dostęp na wyższe piętra jest możliwy tylko po schodach.

Portiernia znajduje siępo prawej stronie obu wejść głównych.Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Funkcję Koordynatorów do spraw dostępności w ZSO im. Żeromskiego w Bielsku-Białej będą pełnić:
  • Pan Paweł Pindel – Wicedyrektor
  • Pan Jędrzej Kwiatkowski – Informatyk

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla  ZSO im. Żeromskiego w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Krzysztof Kaczor

Data publikacji: 2021-03-26 11:28:01

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-03-26 11:56:17 Zmiana publikacji Krzysztof Kaczor
2 2021-03-26 11:55:37 Zmiana publikacji Krzysztof Kaczor
3 2021-03-26 11:54:56 Zmiana publikacji Krzysztof Kaczor